Thẻ: Dịch vụ thực hiện ở nước ngoài có chịu thuế nhà thầu không